Procedura publikacji
 
 • Wstępna weryfikacja nadesłanego materiału przez Redaktora Naczelnego i Redaktorów tematycznych na podstawie zgodności z tematyką czasopisma i instrukcją dla Autorów, oryginalności pracy, informacji o zduplikowaniu pracy oraz informacji o nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich
 • Sprawdzenie informacji na temat wkładu Autora/Autorów w celu przeciwdziałania nieuczciwości naukowej, takiej jak „ghostwriting” oraz „guest authorship”, weryfikacja publikacji pod kątem możliwości wystąpienia plagiatu.
 • Przyjęcie i skierowanie tekstu do dalszego etapu lub odrzucenie tekstu niezgodnego z tematyką czasopisma, zduplikowanego, przygotowanego niezgodnie z instrukcją dla Autorów czy o objętości większej niż wymagana oraz naruszającego zasady etyki w publikacjach naukowych
 • Powiadomienie Autora korespondencyjnego w przypadku odrzucenia artykułu.
 • Wyznaczenie Recenzentów zgodnie z procedurą recenzowania.
 • Opracowanie recenzji zgodnie z procedurą recenzowania.
 • Przesłanie Autorowi korespondencyjnemu informacji o wynikach recenzji.
 • Korekta tekstu przez Autora/Autorów oraz przesłanie go do Redakcji.
 • W razie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przesłanie poprawionej wersji tekstu Recenzentom.
 • Uiszczenie opłaty za publikację.
 • Korekta językowa tekstu przez native speakera.
 • Zaakceptowanie korekty językowej przez Autora/Autorów.
 • Przesłanie tekstu do Wydawnictwa.
 • Opracowanie redakcyjne numeru.
 • Umieszczenie numeru na stronie internetowej czasopisma.
 • Przesłanie egzemplarzy autorskich.
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535