PL EN
Polityka wydawnicza
 
 • Wersją pierwotną czasopisma Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym (BoZPE) jest wersja papierowa ISSN 2299-8535. Czasopismo posiada także wersję online e-ISSN 2544-963X.
 • Czasopismo BoZPE jest półrocznikiem, ukazuje się dwa razy w roku; pierwszy numer w czerwcu, a drugi w grudniu.
 • Artykuły do publikacji można zgłaszać w ciągu całego roku.
 • Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy. Opłata za artykuł wynosi 500 zł + 23% VAT.
 • Czasopismo BoZPE należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Podstawową, prezentowaną dyscypliną jest inżynieria lądowa i transport. Pozostałe dyscypliny to architektura i urbanistyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska.
 • Artykuły niezgodne z tematyką czasopisma nie są przyjmowane.
 • Publikowane są wyłącznie artykuły w języku angielskim.
 • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego oraz waga i aktualność poruszanej tematyki.
 • Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację oraz umieszczenie w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.
 • Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Obowiązuje single-blind review proces. Recenzenci podpisują deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesów. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista Recenzentów publikacji jest udostępniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania. Czasopismo BoZPE podejmuje działania na rzecz przestrzegania reguł etyki w publikacjach naukowych zgodnie z wytycznymi Komisji ds. etyki w nauce oraz Committee on Publication Ethics. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej dotyczące zjawiska plagiatu, ghostwriting lub guest authorship będą ujawniane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 • Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie BoZPE są udostępnione na stronie internetowej czasopisma. Opublikowane treści są dostępne bezpłatnie do niekomercyjnego użytku na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535