PL EN
Kryteria kwalifikowania publikacji
 

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji


Każdy artykuł jest kierowany do oceny, przez co najmniej dwóch Recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Recenzent podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim, a Autorem artykułu.
Każdy artykuł oceniany jest pod kątem:
  • zgodności tytułu artykułu z jego treścią,
  • zgodności streszczenia artykułu z jego treścią,
  • nowego ujęcia zaprezentowanego problemu,
  • poprawności strony merytorycznej artykułu,
  • zgodności wniosków z wynikami badań, symulacji bądź przeprowadzonych obliczeń zaprezentowanymi w artykule,
  • prawidłowości doboru i wykorzystania literatury.

Recenzenci mogą wskazać czy artykuł w pełni czy częściowo spełnia zaprezentowane powyżej kryteria, bądź ich nie spełnia lub wskazać wariant zgodnie z uwagami.

Następnie Recenzenci mogą przekazać poufne uwagi do Redakcji oraz szczegółowe informacje/uwagi dla Autorów. W systemie istnieje możliwość dołączenia pliku PDF ze szczegółowymi uwagami Recenzentów. Redakcja jest zobowiązana do przekazania uwag Recenzentów drogą e-mailową Autorom.

W recenzji zawarty jest jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków przyjęcia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia:
  • artykuł może być opublikowany bez wprowadzania zmian,
  • artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu zmian wskazanych w recenzji,
  • artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu zmian wskazanych w recenzji i uzyskaniu akceptacji recenzenta,
  • artykuł nie kwalifikuje się do druku.
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535