PL EN
Informacje dla autorów
 
 • Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy. Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT. Opłatę należy wnieść po uzyskaniu pozytywnych recenzji na podane poniżej konto bankowe.
 • Artykuły niezgodne z tematyką czasopisma bądź zduplikowane oraz przygotowane niezgodnie z instrukcją dla Autorów nie będą przyjmowane.
 • Artykuł należy przygotować w języku angielskim.
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania.
 • W przypadku wykorzystywania fragmentów publikacji, zdjęć, opracowań tabelarycznych, wykresów czy rysunków innych autorów Autorzy artykułu są zobowiązani do powołania się na źródło bądź wskazania dostępu do treści publikacji na podstawie odpowiedniej licencji lub uzyskania zgody od autora na wykorzystanie tych materiałów w swoim artykule.
 • Autorzy gwarantują, że mają odpowiednie upoważnienie od swoich pracodawców lub instytucji finansujących badania do opublikowania wyników pracy.
 • Redakcja stosuje zaporę „ghostwriting” oraz „guest authorship”, a także weryfikuje artykuły pod kątem możliwości wystąpienia plagiatu; wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 • Artykuł należy przesłać do redakcji online przez stronę internetową czasopisma (www.bozpe.bud.pcz.pl) z panelu Wyślij swój artykuł.
 • Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację i umieszczenie w wersji elektronicznej (plik pdf) na stronie internetowej czasopisma oraz w innych repozytoriach i bibliotekach cyfrowych, w których archiwizowane jest czasopismo, a także na użytkowanie i przetwarzanie treści na zasadach Open Access na podstawie licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND bez embarga czasowego.
 • Warunkiem publikacji jest złożenie przez Autora/wszystkich Autorów oświadczenia o oryginalności pracy oraz o udzieleniu Wydawcy nieodpłatnej zgody na wydawanie, rozpowszechnianie i dokonywanie w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego, na formularzu dostępnym na stronie czasopisma.
 • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego (uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, terminowego nadesłania poprawionego tekstu po uwagach recenzentów przez Autora oraz wykonanie korekty technicznej i językowej) oraz waga i aktualność poruszanej w artkule tematyki.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych w tekście.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.


 • Każde zgłoszenie artykułu przeprowadza się w następujących krokach:


  1. tytuł artykułu w języku angielskim,
  2. typ artykułu (praca oryginalna, praca przeglądowa, komunikat)
  3. streszczenie w języku angielskim (od 50 do 150 słów),
  4. imię i nazwisko Autora/Współautorów, numer ORCID oraz udział procentowy w przygotowaniu artykułu,
  5. zeskanowany dokument oświadczenia z podpisem Autora/Współautorów artykułu,
  6. słowa kluczowe w języku angielskim (od 3 do 5 słów),
  7. dziedzina artykułu,
  8. źródła finansowania,
  9. sugerowani recenzenci,
  10. artykuł w pliku DOC lub DOCX w odpowiednim formacie zgodnym z wytycznymi zawartymi w instrukcji dla Autorów odnośnie sporządzenia artykułu,
  11. generowanie pliku PDF,
  12. wysłanie artykułu.

  Program wskaże błędy i braki, które należy poprawić i uzupełnić. Artykuł można wprowadzać w kilku sesjach, informacje wcześniej wprowadzone zapisują się na koncie Autora, jako artykuł niewysłany.

  Płatności:


  Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy.
  Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT.
  Opłatę należy wnieść po uzyskaniu pozytywnych recenzji na KONTO BANKOWE:

  BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.
  ul. Kasprzaka 10/16
  01-211 Warszawa
  Nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728; kod BIC: RCBWPLPW.
  z dopiskiem: artykuł BoZPE, Nazwisko autora (podać nazwisko pierwszego autora artykułu).
   
  eISSN:2544-963X
  ISSN:2299-8535