Informacje dla autorów
 
 • Artykuły niezgodne z tematyką czasopisma bądź zduplikowane oraz przygotowane niezgodnie z instrukcją dla Autorów nie będą przyjmowane.
 • Artykuł należy przygotować w języku angielskim.
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania.
 • W przypadku wykorzystywania fragmentów innych publikacji, Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie w artykule.
 • Autorzy gwarantują, że mają odpowiednie upoważnienie od swoich pracodawców lub instytucji finansujących badania do opublikowania wyników pracy.
 • Redakcja stosuje zaporę „ghostwriting” oraz „guest authorship”, wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
 • Artykuł należy przesłać do redakcji online przez stronę internetową czasopisma (www.bozpe.bud.pcz.pl) z panelu Wyślij swój artykuł.
 • Przesłanie artykułu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację i umieszczenie w wersji elektronicznej (plik pdf) na stronie internetowej czasopisma oraz w innych repozytoriach i bibliotekach cyfrowych, w których archiwizowane jest czasopismo, a także na użytkowanie i przetwarzanie treści na zasadach Open Access w oparciu o licencję Creative Commons CC-BY-NC-ND bez embarga czasowego.
 • Warunkiem publikacji jest złożenie przez Autora/wszystkich Autorów oświadczenia o oryginalności pracy oraz o udzieleniu Wydawcy nieodpłatnej zgody na wydawanie, rozpowszechnianie i dokonywanie w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego, na formularzu dostępnym na stronie czasopisma.
 • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego (uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, terminowego nadesłania poprawionego tekstu po uwagach recenzentów przez Autora oraz wykonanie korekty technicznej i językowej) oraz waga i aktualność poruszanej w artkule tematyki.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych w tekście.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.


Każde zgłoszenie artykułu przeprowadza się w następujących krokach:


 1. tytuł artykułu w języku angielskim,
 2. typ artykułu (praca oryginalna, praca przeglądowa, komunikat)
 3. streszczenie w języku angielskim (od 50 do 150 słów),
 4. imię i nazwisko Autora/Współautorów, numer ORCID oraz udział procentowy w przygotowaniu artykułu,
 5. zeskanowany dokument oświadczenia z podpisem Autora/Współautorów artykułu,
 6. słowa kluczowe w języku angielskim (od 3 do 5 słów),
 7. dziedzina artykułu,
 8. źródła finansowania,
 9. sugerowani recenzenci (opcjonalne),
 10. artykuł w pliku DOC lub DOCX w odpowiednim formacie zgodnym z wytycznymi zawartymi w instrukcji dla Autorów odnośnie sporządzenia artykułu,
 11. generowanie pliku PDF,
 12. wysłanie artykułu.

Program wskaże błędy i braki, które należy poprawić i uzupełnić. Artykuł można wprowadzać w kilku sesjach, informacje wcześniej wprowadzone zapisują się na koncie Autora, jako artykuł niewysłany.

Płatności:


Część opłat za wydanie prac w czasopiśmie ponoszą autorzy.
Koszt publikacji jednego artykułu wynosi 500 zł + 23% VAT.
Opłatę należy wnieść po uzyskaniu pozytywnych recenzji na KONTO BANKOWE:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Nr 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728; kod BIC: RCBWPLPW.
z dopiskiem: artykuł BoZPE, Nazwisko autora (podać nazwisko pierwszego autora artykułu).
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535