PL EN
OCENA REDUKCJI NISKIEJ EMISJI PO MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY RÓŻNYCH WARIANTACH NOŚNIKÓW ENERGII
Anna Lis 1  
,   Adam Ujma 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):121–128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem występowania niskiej emisji związanej z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz jej wpływu na kształtowanie się jakości powietrza w Polsce. Wyszczególniono produkty spalania wchodzące w skład niskiej emisji. Podano najwyższe średnie roczne wartości stężeń B(a)P w 2015 roku oraz średnie roczne i średnie dobowe wartości stężeń PM10 i PM2.5. Omówiono działania termomodernizacyjne zrealizowane w budynku szkoły. Dokonano oceny możliwości redukcji niskiej emisji w przypadku zastosowania nowego kotła na węgiel kamienny, drewno, gaz ziemny oraz olej opałowy.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535